VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 17:14-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/14/2013; 622 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 5:41:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2013; 591 xem
Xem lần cuối 9/11/2020 1:18:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-13
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/30/2013; 512 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 18:0:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/16/2013; 430 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 2:22:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:21-23
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/9/2013; 481 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/15/2020 22:8:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:24-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2013; 682 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 7:56:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:19-30
Pastor John Altfeltis
C:5/19/2013; 306 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 13:50:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2013; 862 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 18:33:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/5/2013; 468 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 7:13:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/28/2013; 437 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 13:15:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 35  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.