VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

1 Sa-mu-ên 9:1-10:16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/29/2013; 581 xem
Xem lần cuối 11/29/2020 19:59:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:9/22/2013; 717 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 20:1:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:1-15
Pastor John Altfeltis
C:9/15/2013; 436 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:6:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:6-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/1/2013; 707 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2020 22:10:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 18:1-5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/25/2013; 820 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:24-27
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/18/2013; 475 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:1:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:14-18
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/4/2013; 503 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 21:1:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:25-33
Pastor John Altfeltis
C:7/21/2013; 778 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 13:6:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:14-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/14/2013; 637 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/28/2020 9:59:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/7/2013; 601 xem
Xem lần cuối 11/30/2020 20:47:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  33 / 36  Tiếp  Cuối

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.