VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app
Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/19/2015; P: 7/20/2015; 905 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2023 21:26:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:23-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2015; 996 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/20/2023 22:7:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:11-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/28/2015; 874 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2023 21:43:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 587 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2023 14:32:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 27:3-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 739 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/25/2023 22:4:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:1-3
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 587 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/26/2023 12:18:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:47-56
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 537 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/26/2023 7:4:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 671 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2023 23:41:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:39-44
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/3/2015; 582 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/26/2023 12:15:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 26:17-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 554 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/20/2023 11:37:59
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 45  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.