VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Giăng 4:5-15
Pastor John Altfeltis
C:9/16/2012; 365 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 23:20:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:9-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/9/2012; 411 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2020 6:21:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/2/2012; 411 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 13:6:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/26/2012; 539 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 2:13:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 11:20-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/12/2012; 756 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/8/2020 13:26:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:40-42
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/29/2012; 596 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/28/2020 9:9:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:28-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/22/2012; 648 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/30/2020 6:26:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Pastor John Altfeltis
C:7/15/2012; 397 xem
Xem lần cuối 7/27/2020 7:44:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:34-39
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/1/2012; 579 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 11:32:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 10:32-33
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/1/2012; 461 xem
Xem lần cuối 7/27/2020 10:16:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 34  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.