VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ma-thi-ơ 16:24-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2013; 685 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 1:42:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:19-30
Pastor John Altfeltis
C:5/19/2013; 310 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 20:49:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/12/2013; 869 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 12:28:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:13-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/5/2013; 472 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 15:9:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/28/2013; 441 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 21:16:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:14-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/12/2013; 623 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 12:39:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/5/2013; 515 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 16:34:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:31-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2012; 396 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 7:21:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-58
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/4/2012; 374 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 12:35:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 12:46-50
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/14/2012; 316 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 10:29:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  34 / 36  Tiếp  Cuối

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.