VietChristian
VietChristian
httl.org

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-17
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/20/2013; 1231 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 18:52:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 2:6
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/13/2013; 1718 xem 24 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 16:57:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:11-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:10/6/2013; 1064 xem 22 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 23:42:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9:6-13
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/21/2013; 1037 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/20/2019 6:41:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/15/2013; 572 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 5:1:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:2-5
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/2/2013; 610 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 17:3:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/26/2013; 627 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 6:52:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:24-26
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/18/2013; 860 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 17:15:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:17-18
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/12/2013; 449 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 3:14:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:34-40
Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:8/3/2013; 679 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/26/2019 21:7:18
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.