VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/25/2015; P: 10/27/2015; 2321 xem 29 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 1:11:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18-21
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:11/30/2013; P: 12/13/2014; 1054 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 12:40:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:36-51
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/7/2014; 857 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 12:51:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ru-tơ 4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 2016 xem 26 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 8:53:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:15; Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/27/2014; P: 12/1/2014; 969 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/29/2024 13:2:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:3-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/30/2014; 786 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 9:1:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 2:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/30/2014; 667 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/28/2024 13:12:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/23/2014; P: 11/28/2014; 1602 xem 25 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 2:11:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 7:36-46
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/27/2014; P: 11/28/2014; 815 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/24/2024 11:40:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 3228 xem 38 lưu
Xem lần cuối 3/1/2024 14:36:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  16 / 31  Tiếp  Cuối

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.