VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/31/2016; P: 8/1/2016; 468 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 5:11:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 502 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 6:26:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 549 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 4:32:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 329 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 10:31:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/12/2016; P: 6/26/2016; 475 xem
Xem lần cuối 9/6/2020 8:27:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 399 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2020 5:8:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 659 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 12:18:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/7/2015; P: 6/18/2015; 518 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/6/2020 21:23:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/26/2015; P: 4/29/2015; 544 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/11/2020 22:9:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:2-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 375 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 18:19:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.