VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ru-tơ 1:15-22
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 682 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 8:56:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/10/2015; P: 5/13/2015; 1591 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 17:14:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/10/2015; P: 5/12/2015; 1058 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 2:7:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9; Mác 2:1-5
Pastor Lesly Joseph
C:5/10/2015; P: 5/12/2015; 939 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 3:24:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1871 xem 31 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 3:15:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-2; 2 Cô-rinh-tô 12:14b
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 738 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 21:5:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 466 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 15:33:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1792 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/27/2019 18:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-56
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 157 xem
Xem lần cuối 12/3/2019 23:18:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-56
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 500 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 6:48:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.