VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ru-tơ 1:15-22
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 661 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 20:29:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/10/2015; P: 5/13/2015; 1555 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 15:33:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/10/2015; P: 5/12/2015; 1039 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 3:1:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 2:9; Mác 2:1-5
Pastor Lesly Joseph
C:5/10/2015; P: 5/12/2015; 881 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 8:16:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1797 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 18:42:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:1-2; 2 Cô-rinh-tô 12:14b
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 716 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 13:29:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 445 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/5/2019 3:58:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1764 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 23:2:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-56
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 141 xem
Xem lần cuối 7/14/2019 8:23:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:26-56
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 465 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 14:19:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.