VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Ma-thi-ơ 26:14-16; Đa-ni-ên 27:3-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/25/2014; 555 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 23:31:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1570 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 0:9:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1644 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 5:44:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/11/2014; P: 5/14/2014; 1050 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 19:24:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/11/2014; P: 5/14/2014; 506 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 17:19:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 17:17-24
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/11/2014; P: 5/13/2014; 1625 xem 31 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 7:29:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/11/2014; P: 5/13/2014; 1307 xem 28 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 12:26:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:5/11/2014; 985 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 0:46:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/11/2014; 598 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 16:59:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:20-22; Mác 5:25-34; Lu-ca 8:43-49
Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng
C:5/11/2014; 2343 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 5:53:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.