VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Ê-phê-sô 4:24; Thi-thiên 127:3-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/18/2017; P: 6/21/2017; 602 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 12:11:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 112
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 472 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 10:13:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 722 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 0:49:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:9-22
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/18/2017; P: 8/10/2017; 564 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 23:13:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:44-46
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 612 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 7:19:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 17:9; Dân-số Ký 13:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/18/2017; P: 6/19/2017; 832 xem 32 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 20:42:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/11/2017; P: 6/13/2017; 374 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 4:27:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:2/6/2017; 1040 xem 47 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 15:33:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:2/4/2017; 1108 xem 34 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 18:46:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:11-24
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 515 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 23:31:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.