VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Thi-thiên 128:1-6
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:2/6/2017; 912 xem 42 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 20:51:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-5
Mục Sư Nguyễn Bá Quang
C:2/4/2017; 932 xem 29 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 20:50:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 6:4
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/19/2016; 524 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 8:27:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:1-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/19/2016; P: 6/26/2016; 560 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/18/2020 12:53:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:6/19/2016; P: 6/17/2016; 404 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/3/2020 17:24:5
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 16:1-6
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 435 xem
Xem lần cuối 11/17/2020 9:27:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 1852 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 4:50:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:10-20
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/19/2016; P: 6/21/2016; 1389 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/17/2020 21:18:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 552 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 5:54:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 407 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2020 2:1:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.