VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 2103 xem 30 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 21:50:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/18/2016; 748 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 13:4:19
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/17/2016; P: 6/17/2018; 398 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 12:42:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:6-8; Giăng 17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 669 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2021 12:53:52
Đọc  Chia sẻ
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:6/13/2016; 440 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 7:26:23
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/10/2016; P: 6/10/2018; 278 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 1:4:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/28/2015; P: 6/30/2015; 740 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/24/2021 8:1:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:11-18
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1174 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2021 7:48:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 450 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2021 11:24:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 529 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 12:24:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.