VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/28/2015; P: 6/30/2015; 685 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 20:4:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 407 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/30/2021 6:19:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:10-12
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 458 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/28/2021 19:4:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 11:11-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 628 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/1/2021 3:3:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 22:1-19
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 616 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/30/2021 10:19:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 480 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/30/2021 7:25:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:6-7
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 260 xem
Xem lần cuối 4/30/2021 1:17:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:6/21/2015; P: 6/27/2015; 1203 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 6:54:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1334 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 13:49:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:1-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 1145 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/28/2021 22:25:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.