VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Truyền-đạo 2:11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/5/2020; P: 1/27/2020; 109 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 7:22:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:10-11; Hê-bơ-rơ 3:6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/22/2019; P: 1/24/2020; 140 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 15:9:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/15/2019; P: 1/21/2020; 112 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 1:35:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:15-16
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/8/2019; P: 12/12/2019; 220 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 0:4:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:8-10; 1 Phi-e-rơ 3:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/1/2019; P: 12/12/2019; 251 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/21/2020 4:13:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:12-13; A-ghê 2:6-9; Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:7-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/24/2019; P: 11/30/2019; 149 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 0:5:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/17/2019; P: 12/9/2019; 152 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 16:29:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/10/2019; P: 12/6/2019; 208 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/17/2020 23:48:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Các Vua 22:1-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/3/2019; P: 11/26/2019; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 23:59:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/27/2019; P: 11/21/2019; 173 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 5:15:54
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.