VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 20:1-18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/1/2019; P: 9/5/2019; 182 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 21:27:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 127:3; Thi-thiên 139:16; Mác 10:14; Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/25/2019; P: 8/31/2019; 148 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 15:25:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/18/2019; P: 8/25/2019; 169 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 2:59:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 144 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 13:33:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/21/2019; P: 7/31/2019; 206 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:4:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/14/2019; P: 8/2/2019; 139 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 19:12:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 242 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 4:9:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 193 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 21:44:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 155 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 21:25:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 271 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 16:29:30
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.