VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 192 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:44:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/31/2019; P: 4/9/2019; 239 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:44:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 302 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 10:46:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 251 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:44:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 240 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:45:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 180 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:45:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 318 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/11/2019 14:39:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 166 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 8:3:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 239 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 5:30:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 301 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 2:45:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.