VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Giăng 3
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/26/2020; P: 2/4/2020; 134 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 0:7:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43; Ê-phê-sô 2:1-10; Rô-ma 12:6-8; 2 Cô-rinh-tô 5:9-10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/12/2020; P: 1/29/2020; 184 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 18:3:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 2:11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/5/2020; P: 1/27/2020; 112 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 5:58:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:10-11; Hê-bơ-rơ 3:6
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/22/2019; P: 1/24/2020; 142 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 4:9:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 5:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/15/2019; P: 1/21/2020; 114 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 22:3:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 2:15-16
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/8/2019; P: 12/12/2019; 221 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 16:56:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:8-10; 1 Phi-e-rơ 3:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/1/2019; P: 12/12/2019; 254 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 16:3:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 5
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/17/2019; P: 12/9/2019; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 17:4:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:18-20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/10/2019; P: 12/6/2019; 209 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 16:56:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:12-13; A-ghê 2:6-9; Phục-truyền Luật-lệ Ký 15:7-11
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/24/2019; P: 11/30/2019; 152 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 18:24:42
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.