VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 2:17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/8/2014; 1446 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 19:9:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-39
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/8/2014; 689 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 11:7:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/8/2014; 1729 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 18:49:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:7-13
Mục Sư Ngô Đình Can
C:6/8/2014; 784 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 9:16:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 506 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 11:19:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/19/2013; 247 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/12/2020 12:0:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21; Giô-ên 2:28-29
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:5/19/2013; 668 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/10/2020 12:9:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/19/2013; 2057 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 0:10:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:18; Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/19/2013; 1225 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 15:18:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-21
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:5/27/2012; 1232 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 13:5:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.