VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 682 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 16:33:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/6/2012; 1938 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 5:19:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/22/2012; 2156 xem 26 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 19:39:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:6/12/2011; 581 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 0:24:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 11:9-13; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/12/2011; 1203 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 22:10:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2011; 1999 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 22:56:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/23/2010; 380 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 23:26:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 47:1-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/23/2010; 2028 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 19:12:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/31/2009; 375 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 22:1:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2814 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 0:42:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.