VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giô-ên 2:28-29; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/27/2012; 648 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 22:41:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/6/2012; 1901 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 0:34:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/22/2012; 2112 xem 24 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 20:45:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn
C:6/12/2011; 554 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 1:27:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-ên 2:28-29; Ma-thi-ơ 3:11; Lu-ca 11:9-13; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/12/2011; 1142 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 21:29:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2011; 1954 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 7:11:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/23/2010; 369 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 23:12:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xê-chi-ên 47:1-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/23/2010; 1993 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 1:44:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:5/31/2009; 358 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/30/2019 15:22:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-20; Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-5:8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Lê Đình Ân
C:5/31/2009; 2740 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 1:44:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.