VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-4:4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1785 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 4:30:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1272 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/2/2020 13:11:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:01-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1515 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 21:33:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1713 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/25/2020 18:43:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1701 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/5/2020 8:57:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1341 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 19:32:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1259 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/26/2020 16:43:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:39-65
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1401 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/29/2020 16:50:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1213 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/31/2020 9:6:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1401 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/27/2020 17:25:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.