VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-4:4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1901 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 13:45:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1396 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 13:45:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:01-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1637 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 20:57:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1901 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 13:45:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1828 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 8:52:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1471 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 22:4:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1382 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 20:32:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:39-65
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1516 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 13:44:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1299 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 13:44:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1554 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 0:45:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.