VietChristian
VietChristian
svtk.net

Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-4:4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1765 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:34:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1246 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:34:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:01-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1476 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:34:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1651 xem 22 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1673 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 9:18:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1305 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 6:7:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1236 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:36:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:39-65
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1368 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:36:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1187 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:36:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1380 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 11:29:20
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.