VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-4:4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1731 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 19:34:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1214 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 3:47:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:01-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1449 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 14:40:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1620 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 19:17:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1592 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 14:31:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 1:01-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1272 xem 13 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 9:25:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 23:13-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1205 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 8:47:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:39-65
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1341 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 9:14:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:24-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1161 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 13:14:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:01-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1363 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 18:59:44
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.