VietChristian
VietChristian
mucsu.org

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Lê Văn Dương
C:7/14/2016; P: 7/22/2016; 3350 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 14:51:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 1900 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 7:16:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2016; P: 6/24/2016; 1642 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 20:4:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2016; P: 6/17/2016; 1775 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 18:18:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/29/2016; P: 6/3/2016; 1567 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 15:23:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/22/2016; P: 5/28/2016; 1663 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 18:38:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/8/2016; P: 5/14/2016; 1572 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 4:28:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/1/2016; P: 5/5/2016; 1706 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 13:33:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/24/2016; P: 4/28/2016; 1637 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 16:37:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 1810 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 4:48:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.