VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Lê Văn Dương
C:7/14/2016; P: 7/22/2016; 3398 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 19:46:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-2
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/26/2016; P: 6/29/2016; 1944 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 14:16:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/19/2016; P: 6/24/2016; 1667 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 0:33:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/12/2016; P: 6/17/2016; 1804 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 15:34:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/29/2016; P: 6/3/2016; 1596 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 8:5:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/22/2016; P: 5/28/2016; 1685 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 14:28:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 8:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/8/2016; P: 5/14/2016; 1620 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 14:20:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/1/2016; P: 5/5/2016; 1733 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/31/2020 12:56:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/24/2016; P: 4/28/2016; 1668 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 8:8:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:11-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 1846 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 18:32:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.