VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Gia-cơ 4:7-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/10/2016; P: 4/14/2016; 1510 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 1:47:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:4-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/3/2016; P: 4/7/2016; 1718 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 16:20:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:5-7
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/27/2016; P: 4/1/2016; 1307 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 0:9:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:14-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 1603 xem 25 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 7:33:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-11
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 1500 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 11:32:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 1458 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 18:37:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:17-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/6/2016; P: 3/10/2016; 1576 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 10:28:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:13-16
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/28/2016; P: 3/3/2016; 1471 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 6:34:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:9-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/21/2016; P: 2/26/2016; 1620 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 1:18:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 5:15-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/14/2016; P: 2/19/2016; 1875 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 19:41:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 46  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.