VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

2 Cô-rinh-tô 12:8-10; Hê-bơ-rơ 4:15-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/23/2011; 1026 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 15:35:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:7; Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/9/2011; 980 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 13:18:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 49:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/2/2011; 896 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 14:46:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:15-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/4/2010; 942 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 10:51:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/13/2010; 758 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 19:52:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/6/2010; 813 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/10/2019 5:32:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25
Pastor Nasir Iqbal
C:4/4/2010; 1086 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 9:35:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 95:1-2
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/31/2010; 799 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 1:0:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23-24
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/24/2010; 699 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 4:52:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/17/2010; 794 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 3:15:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.