VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 1:29; Giăng 1:40-46; Mác 2:1-5; Ma-thi-ơ 10:19-20; 1 Cô-rinh-tô 3:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 1296 xem 24 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 18:0:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 3:9; Ma-thi-ơ 5:13-14; Lu-ca 19:10; 1 Ti-mô-thê 1:15-16; Ma-thi-ơ 10:19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/9/2014; P: 11/10/2014; 1534 xem 23 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 7:35:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:36-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 968 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 22:44:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/26/2014; 1122 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 4:12:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 45:1-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/19/2014; 1088 xem 27 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 5:57:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:25-34
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/5/2014; 1781 xem 41 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 22:53:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 5:17-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/28/2014; 1272 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 22:56:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 45:1-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/21/2014; 1177 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 5:51:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 13:1-25
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/14/2014; 1168 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 16:20:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 9:38-10:36
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/7/2014; 987 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 1:18:45
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 78  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.