VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Sáng-thế Ký 2:7; Truyền-đạo 12:7; Công-vụ các Sứ-đồ 16:31
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/4/2022; 106 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/28/2022 2:15:39
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 1:2; Truyền-đạo 12:13-14; Lu-ca 12:16-21; 1 Giăng 2:17
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/20/2019; P: 10/21/2019; 489 xem
Xem lần cuối 9/27/2022 16:41:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/22/2016; P: 7/28/2016; 239 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/5/2022 1:3:7
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1,6-7; Phi-líp 3:8; Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/20/2016; P: 9/2/2021; 636 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2022 15:37:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1; Thi-thiên 103:2
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:2/9/2020; 189 xem
Xem lần cuối 8/27/2022 20:19:14
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:11
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:12/4/2021; 214 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6.88 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:8/2/2018; P: 3/9/2022; 334 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2022 16:2:17
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:6-7; Giăng 14:6; 1 Giăng 5:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:1/17/2021; 169 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/28/2022 13:46:25
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 12:7; 1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31
M. Jeudi
C:8/31/2017; 231 xem
Xem lần cuối 9/23/2022 4:4:58
Đọc  Chia sẻ
Truyền-đạo 8:5; Truyền-đạo 12:7; 2 Cô-rinh-tô 5:1
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/4/2020; 152 xem
Xem lần cuối 9/27/2022 17:10:14
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 12

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm