VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ca-thương 3:23-24
VPNS
C:2/1/2019; P: 1/31/2019; 55 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 16:42:42
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 18:27; Hê-bơ-rơ 11:3; Dân-số Ký 20:2,4; Sáng-thế Ký 13:14-15; Rô-ma 4:17
Joyce Meyer
C:1/20/2019; 64 xem
Xem lần cuối 4/21/2019 3:56:26
Đọc  Chia sẻ
Mác 6:31
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:2/28/2019; 34 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 1:15:50
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/7/2018; 91 xem
Xem lần cuối 4/22/2019 0:57:26
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:11/22/2018; 99 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 1:27:37
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/6/2018; 88 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 7:14:33
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:7; Châm-ngôn 3:5-6; Ca-thương 3:23
VPNS
C:1/1/2015; P: 12/31/2014; 1023 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 23:16:49
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/3/2018; 89 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 7:22:39
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:26
Rick Warren
C:9/14/2017; 368 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 4:0:27
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 32:28
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:1/8/2019; 65 xem
Xem lần cuối 4/24/2019 7:27:12
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  11 / 294  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm