VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Sáng-thế Ký 2:25; Sáng-thế Ký 3:7; Rô-ma 13:12-14; Cô-lô-se 3:12-14
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/17/2021; 242 xem
Xem lần cuối 11/24/2023 23:24:10
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:16; Thi-thiên 8:3; Thi-thiên 104:19; Nhã-ca 6:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/12/2021; 221 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 4:48:48
Đọc  Chia sẻ
Gióp 14:1-2; Thi-thiên 16:2; Ma-thi-ơ 16:26; Phi-líp 3:8; 1 Ti-mô-thê 6:7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:9/4/2021; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 7:19:56
Đọc  Chia sẻ
Lê-vi Ký 13:45-16; Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/31/2021; 186 xem
Xem lần cuối 12/1/2023 14:14:16
Đọc  Chia sẻ
Gióp 14:1-2; Giăng 14:6; Công-vụ các Sứ-đồ 17:17-18; 1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/18/2021; 211 xem
Xem lần cuối 12/3/2023 2:3:17
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:15-16
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/10/2021; 154 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 6:10:32
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 5:21-23; 2 Các Vua 2:11-12; 1 Cô-rinh-tô 15:51-52; 2 Cô-rinh-tô 12:1-4
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:8/3/2021; 191 xem
Xem lần cuối 11/25/2023 0:24:58
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:12; Công-vụ các Sứ-đồ 4:12; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:5
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/26/2021; 175 xem
Xem lần cuối 12/1/2023 8:54:8
Đọc  Chia sẻ
Mi-chê 5:1; Giăng 6:32-35; Giăng 14:6; Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/23/2021; 236 xem
Xem lần cuối 11/28/2023 14:31:59
Đọc  Chia sẻ
Các Quan Xét 20:16; Thi-thiên 56:8; Ma-thi-ơ 10:30-31
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:7/17/2021; 188 xem
Xem lần cuối 11/26/2023 8:1:56
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm