VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 15:13
Tiểu Minh Ngọc
C:8/13/2019; 13 xem
Xem lần cuối 8/19/2019 11:25:12
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 2:7; Châm-ngôn 10:25
Tiểu Minh Ngọc
C:8/7/2019; 14 xem
Xem lần cuối 8/16/2019 8:7:32
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:16-17; Châm-ngôn 17:17
Tiểu Minh Ngọc
C:7/31/2019; 39 xem
Xem lần cuối 8/19/2019 7:59:29
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 66:2,7; Ê-sai 40:29; Ê-phê-sô 2:4; Thi-thiên 119:160
Tiểu Minh Ngọc
C:7/23/2019; 37 xem
Xem lần cuối 8/19/2019 1:38:5
Đọc  Chia sẻ
Gia-cơ 1:22; Lu-ca 6:47-49; Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:28
Tiểu Minh Ngọc
C:7/17/2019; 21 xem
Xem lần cuối 8/19/2019 13:43:36
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 50:10; Giăng 10:10
Tiểu Minh Ngọc
C:7/10/2019; 45 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 0:55:33
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 16:24; Ma-thi-ơ 12:37; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29; Gia-cơ 4:11; Lu-ca 6:45
Tiểu Minh Ngọc
C:6/26/2019; 57 xem
Xem lần cuối 8/19/2019 14:30:13
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 103:13; Thi-thiên 36:9 ; Thi-thiên 96:12-13
Tiểu Minh Ngọc
C:6/19/2019; 37 xem
Xem lần cuối 8/10/2019 8:2:19
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 18:6; Thi-thiên 86:7; Thi-thiên 120:1
Tiểu Minh Ngọc
C:6/12/2019; 49 xem
Xem lần cuối 8/19/2019 4:56:19
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:9
Tiểu Minh Ngọc
C:6/6/2019; 40 xem
Xem lần cuối 8/11/2019 7:22:29
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 124  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ