VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 27:1; Phi-líp 4:13; 2 Phi-e-rơ 3:9
Tiểu Minh Ngọc
C:2/26/2018; 55 xem
Xem lần cuối 3/7/2019 18:51:40
Đọc  Chia sẻ
3 Giăng 1:2
Tiểu Minh Ngọc
C:2/16/2018; 148 xem
Xem lần cuối 3/14/2019 10:38:16
Đọc  Chia sẻ
1 Giăng 3:18
Tiểu Minh Ngọc
C:2/12/2018; 107 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 4:33:41
Đọc  Chia sẻ
Khải-huyền 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:2/5/2018; 110 xem
Xem lần cuối 3/16/2019 11:35:43
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 2:10; Rô-ma 12:2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/30/2018; 162 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 12:58:37
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:39; Thi-thiên 16:1-2
Tiểu Minh Ngọc
C:1/25/2018; 120 xem
Xem lần cuối 3/17/2019 10:0:50
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 11:30-31; Thi-thiên 115:13; Thi-thiên 1:6
Tiểu Minh Ngọc
C:1/15/2018; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/3/2019 1:47:19
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 1:15; Châm-ngôn 4:14; Thi-thiên 16:11
Tiểu Minh Ngọc
C:1/10/2018; P: 1/10/2019; 35 xem
Xem lần cuối 3/8/2019 16:2:19
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 7:22; Phi-líp 4:8
Tiểu Minh Ngọc
C:1/8/2018; 99 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/4/2019 2:35:13
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:35
Tiểu Minh Ngọc
C:1/8/2018; P: 1/8/2019; 44 xem
Xem lần cuối 45.80 phút
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 122  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RSS

Trang Chủ | Vườn Thơ