VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Lừa Con Được Cỡi

Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2582 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/11/2018 22:47:36
Đọc  Chia sẻ
Autumn Photo

Huyền Nhiệm Của Vương Quốc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra (P3)

Lu-ca 15:1-32; Ma-thi-ơ 13:24-50; Ma-thi-ơ 25:14-30; Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2013; 793 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2018 18:0:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Con Lừa, Hòn Đá và Nước Mắt

Lu-ca 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1116 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/15/2018 14:46:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Đã Đến

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2016; P: 12/29/2016; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/16/2018 9:43:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Món Quà của đời sống có mục đích

Lu-ca 19:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/12/2004; 385 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/5/2018 22:6:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/21/2018 14:20:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tìm Và Cứu

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/14/2017; P: 4/18/2017; 216 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 18:50:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Emmanuên

Lu-ca 19:10; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/5/2010; 617 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/24/2018 22:16:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Những Bằng Chứng Cho Thấy Đức Chúa Jêsus Đã Sống Lại

Lu-ca 19:10; Mác 16:4-6; Mác 16:14-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/31/2013; 848 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/22/2018 4:10:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Một Nếp Sống Mới

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 296 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2018 13:12:9
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.