VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Lừa Con Được Cỡi

Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2606 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 16:32:41
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Huyền Nhiệm Của Vương Quốc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra (P3)

Lu-ca 15:1-32; Ma-thi-ơ 13:24-50; Ma-thi-ơ 25:14-30; Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2013; 813 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 0:37:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Con Lừa, Hòn Đá và Nước Mắt

Lu-ca 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1122 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/16/2018 2:28:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Đã Đến

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2016; P: 12/29/2016; 317 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 8:56:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà của đời sống có mục đích

Lu-ca 19:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/12/2004; 396 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 14:39:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 16:24:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tìm Và Cứu

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/14/2017; P: 4/18/2017; 234 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 7:4:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Emmanuên

Lu-ca 19:10; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/5/2010; 635 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 7:35:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Bằng Chứng Cho Thấy Đức Chúa Jêsus Đã Sống Lại

Lu-ca 19:10; Mác 16:4-6; Mác 16:14-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/31/2013; 867 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 5:45:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Một Nếp Sống Mới

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:1/8/2017; P: 1/9/2017; 311 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 21:4:14
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.