VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2777 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 12:2:4
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:7-10; Lu-ca 19:1-7
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/4/2019; P: 8/6/2019; 191 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 22:45:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-32; Ma-thi-ơ 13:24-50; Ma-thi-ơ 25:14-30; Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2013; 892 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 16:20:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1256 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 18:5:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/12/2004; 500 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 4:25:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/14/2017; P: 4/18/2017; 309 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 1:14:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 315 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 17:59:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2016; P: 12/29/2016; 383 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 6:21:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/5/2010; 713 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 18:28:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10; Mác 16:4-6; Mác 16:14-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/31/2013; 929 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 10:20:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.