VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Lừa Con Được Cỡi

Ma-thi-ơ 21:1-11; Mác 11:1-10; Lu-ca 19: 29- 38; Giăng 12:12-16
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 2492 xem
Xem lần cuối 11/21/2017 18:9:38
Đọc  Nhắn Tin
Autumn Photo

Huyền Nhiệm Của Vương Quốc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra (P3)

Lu-ca 15:1-32; Ma-thi-ơ 13:24-50; Ma-thi-ơ 25:14-30; Lu-ca 19:11-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2013; 745 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 0:26:50
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Con Lừa, Hòn Đá và Nước Mắt

Lu-ca 19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1052 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 15:48:15
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Đã Đến

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/25/2016; P: 12/29/2016; 257 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 11:7:14
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 144 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2017 6:18:44
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tìm Và Cứu

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/14/2017; P: 4/18/2017; 144 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 1:24:4
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Món Quà của đời sống có mục đích

Lu-ca 19:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/12/2004; 346 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/11/2017 0:24:38
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Emmanuên

Lu-ca 19:10; Ma-thi-ơ 28:19-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/5/2010; 576 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/6/2017 18:46:26
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Những Bằng Chứng Cho Thấy Đức Chúa Jêsus Đã Sống Lại

Lu-ca 19:10; Mác 16:4-6; Mác 16:14-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/31/2013; 808 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/6/2017 12:36:15
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Giờ Gặp Chúa

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2010; 1232 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/12/2017 11:9:51
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng