VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Thi-thiên 30:7; Lu-ca 2:40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/22/2009; 422 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 19:3:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 35:1-7; Thi-thiên 126:4-9; Lu-ca 2:9-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/19/2010; 1391 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 23:38:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 732 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 8:41:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 937 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 13:46:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:8-35
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2008; 2174 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/11/2019 13:11:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:2; Lu-ca 2:12-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2008; 507 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2019 16:30:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 695 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/14/2019 8:23:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/21/2014; 535 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/16/2019 16:9:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55; Lu-ca 2:14; Lu-ca 2:29-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2017; P: 12/20/2017; 666 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 12:6:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2
Mục Sư Võ Xuân
C:7/1/2012; 712 xem
Xem lần cuối 6/15/2019 9:9:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.