VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Thi-thiên 30:7; Lu-ca 2:40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/22/2009; 871 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 18:57:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 35:1-7; Thi-thiên 126:4-9; Lu-ca 2:9-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/19/2010; 2489 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 8:1:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 1394 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/17/2024 23:31:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 2051 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/21/2024 3:14:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:21-23; Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/19/2021; P: 12/24/2021; 808 xem 23 lưu
Xem lần cuối 4/20/2024 1:12:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-11; Lu-ca 2:2-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/24/2019; P: 12/25/2019; 634 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 8:0:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:8-35
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2008; 2995 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/15/2024 8:0:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:2; Lu-ca 2:12-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2008; 990 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 10:40:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 1248 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/19/2024 11:40:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/21/2014; 1059 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/16/2024 21:9:48
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.