VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

2 Cô-rinh-tô 5:1-10; 2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2009; 1047 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 0:22:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20; Giê-rê-mi 33:3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/1/2009; 1901 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/1/2019 5:43:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/25/2009; 1396 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 21:20:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:34-36; 1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/11/2009; 1641 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 16:15:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-25; Ma-thi-ơ 7:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/4/2009; 2181 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 23:57:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 19:1-6; Cô-lô-se 1:16-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2009; 1069 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 1:16:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-14; Châm-ngôn 23:23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/20/2009; 1604 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 11:28:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:4-13; Xa-cha-ri 4:6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/13/2009; 1339 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 9:40:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16; Ma-thi-ơ 7:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/30/2009; 2097 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 4:23:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-12; 1 Phi-e-rơ 4:12-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/23/2009; 1544 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 15:19:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  35 / 40  Tiếp  Cuối

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.