VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

2 Cô-rinh-tô 5:1-10; 2 Ti-mô-thê 4:6-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2009; 1078 xem 13 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 22:10:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20; Giê-rê-mi 33:3
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/1/2009; 1952 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 0:6:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 90:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/25/2009; 1436 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 16:51:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 25:34-36; 1 Các Vua 17:8-16
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/11/2009; 1673 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 3:2:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-25; Ma-thi-ơ 7:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/4/2009; 2207 xem 18 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 11:23:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 19:1-6; Cô-lô-se 1:16-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/27/2009; 1091 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 3:57:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-14; Châm-ngôn 23:23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/20/2009; 1646 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 13:42:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 16:4-13; Xa-cha-ri 4:6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/13/2009; 1360 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/26/2020 9:56:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 4:1-16; Ma-thi-ơ 7:26-27
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/30/2009; 2122 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 14:54:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1:1-12; 1 Phi-e-rơ 4:12-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/23/2009; 1587 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 5:36:17
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  35 / 40  Tiếp  Cuối

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.