VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Lu-ca 24:25; Ma-thi-ơ 7:26; Lu-ca 12:20; Ê-phê-sô 5:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2011; 1503 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2022 0:50:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 14:1; Gióp 2:9-10; Châm-ngôn 14:9
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/11/2011; 1681 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 18:13:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:37-39
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/4/2011; 1173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/9/2022 10:12:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 8:9-10
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/28/2011; 1189 xem
Xem lần cuối 1/17/2022 16:5:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:9-11
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/21/2011; 1704 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 1:49:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-15
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/14/2011; 1426 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 23:3:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/7/2011; 1303 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 17:9:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/31/2011; 1424 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2022 15:22:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:26b
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/24/2011; 1604 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/12/2022 0:29:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Ngô Đình Can
C:7/17/2011; 1616 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2022 2:44:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 20  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.