VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/7/2012; 994 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2020 6:52:31
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:3
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/31/2012; 812 xem
Xem lần cuối 11/16/2020 4:5:8
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/26/2012; 1015 xem
Xem lần cuối 11/8/2020 7:14:35
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:30-51
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/17/2012; 765 xem
Xem lần cuối 11/1/2020 20:21:30
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 40:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/15/2012; 1645 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 1:5:23
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/15/2012; 1615 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 19:23:4
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/13/2012; 1023 xem
Xem lần cuối 11/16/2020 21:59:59
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:16-18
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/13/2012; 1147 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2020 18:7:29
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/18/2011; 1385 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 4:26:16
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/4/2011; 1306 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 8:37:57
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.