VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 25:14-30
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:2/7/2012; 1040 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 2:2:48
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 31:3
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/31/2012; 844 xem
Xem lần cuối 5/5/2021 16:40:58
Đọc  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/26/2012; 1047 xem
Xem lần cuối 5/2/2021 18:41:24
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:30-51
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/17/2012; 789 xem
Xem lần cuối 5/3/2021 2:25:30
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 40:31
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/15/2012; 1726 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 23:24:49
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 17:7
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/15/2012; 1697 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 17:56:9
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/13/2012; 1068 xem
Xem lần cuối 5/8/2021 6:46:45
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 4:16-18
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:1/13/2012; 1231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/8/2021 4:27:10
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/18/2011; 1465 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 17:36:6
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:15-20
Mục Sư Nguyễn Duy Trung
C:12/4/2011; 1384 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/9/2021 2:29:5
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.