VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

1 Ti-mô-thê 1:3-7
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 863 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 10:45:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 5:4-5
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 704 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 4:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:1-8; Lu-ca 24:36-49
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/29/2015; P: 3/31/2015; 888 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 12:8:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 22:14-20; Rô-ma 8:35-39
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:3/15/2015; P: 3/21/2015; 776 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 0:24:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 23
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:2/15/2015; P: 2/20/2015; 628 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 10:44:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-17; Giô-ên 2:28
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:2/1/2015; 738 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 20:4:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 103; Truyền-đạo 3:11
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:1/11/2015; P: 1/12/2015; 850 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 4:9:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:15
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 633 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 12:11:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ha-ba-cúc 2:4
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/30/2014; P: 12/2/2014; 885 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 23:54:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 17:18; Ga-la-ti 3:6-9
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 812 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 21:11:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.