VietChristian
VietChristian
nghe.app

Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/7/2016; P: 8/10/2016; 795 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 15:58:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 4:18-20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/5/2016; P: 6/11/2016; 560 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 23:17:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 766 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 15:39:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 24:25; Ê-sai 30:21
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/6/2016; P: 3/11/2016; 591 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/7/2019 9:53:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/7/2016; P: 2/10/2016; 745 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 15:45:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 618 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 11:28:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 627 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 18:38:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 445 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/6/2019 9:48:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:4-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 544 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 18:29:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-32
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 587 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 4:53:33
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.