VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 4:18-20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/5/2016; P: 6/11/2016; 520 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 10:20:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25-26
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 650 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 10:29:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 24:25; Ê-sai 30:21
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/6/2016; P: 3/11/2016; 546 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/16/2019 6:52:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/7/2016; P: 2/10/2016; 680 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/13/2019 21:32:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 5:7
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 592 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/25/2019 3:7:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:20
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 607 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/1/2019 8:5:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 426 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 16:32:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:4-10
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/20/2015; P: 9/23/2015; 521 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 0:40:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 4:21-32
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 553 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/9/2019 16:25:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 6:1-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:6/21/2015; P: 7/1/2015; 677 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 20:43:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.