VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
3 Giăng 1:2
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 723 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 6:13:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
3 Giăng 1:2
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 902 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/23/2024 22:46:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:23-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 639 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/23/2024 4:20:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:23-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 769 xem 16 lưu
Xem lần cuối 42.48 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/22/2017; 1001 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 3:22:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21:5; Ca-thương 3:23; Ê-phê-sô 4:22-24
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/1/2017; P: 1/3/2017; 1261 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 8:54:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/11/2016; 757 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/23/2024 22:58:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-56
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/4/2016; P: 12/5/2016; 849 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 2:38:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:3-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/20/2016; P: 11/21/2016; 953 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/17/2024 12:53:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:3-4; Cô-lô-se 1:12-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/13/2016; P: 11/14/2016; 729 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 4:23:32
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.