VietChristian
VietChristian
tinlanh.net
Ma-thi-ơ 23:34-40
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/28/2016; 1179 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 20:5:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 974 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 0:50:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/31/2016; 883 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/18/2024 0:9:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 119:1-3; Thi-thiên 128:1
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/24/2016; 961 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 7:52:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Dân-số Ký 6:22-27
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:1/10/2016; 1194 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 10:54:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/24/2015; P: 12/29/2015; 909 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/22/2024 18:31:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 926 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 7:7:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 879 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 8:29:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/15/2015; 899 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/20/2024 22:36:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 1:12-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/8/2015; 862 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/21/2024 12:6:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.