VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giăng 8:1-30
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/12/2019; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/28/2019 10:34:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:34; Cô-lô-se 3:2; Phi-líp 3:17-21; Giê-rê-mi 29:11-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 324 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 15:29:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 7:1-24
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/27/2019; P: 2/3/2019; 170 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 8:59:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:16-65
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/20/2019; P: 1/30/2019; 242 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 10:53:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:1-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/13/2019; P: 1/14/2019; 303 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/24/2019 16:6:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:1-47
Mục Sư Trương Trung Tín
C:1/6/2019; P: 1/14/2019; 167 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 16:38:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/23/2018; P: 1/14/2019; 134 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 7:47:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:43-54
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 291 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/10/2019 7:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/9/2018; P: 1/14/2019; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 20:0:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:22-36
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/18/2018; P: 11/28/2018; 242 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 17:22:25
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.