VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 4:43-54
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/16/2018; P: 12/19/2018; 280 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/11/2019 11:9:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/9/2018; P: 1/14/2019; 120 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 19:32:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:22-36
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/18/2018; P: 11/28/2018; 228 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 20:6:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:11-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 217 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 13:54:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/4/2018; P: 11/10/2018; 220 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 5:56:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/21/2018; P: 11/8/2018; 191 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 10:1:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/14/2018; P: 11/8/2018; 149 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 8:11:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 20:7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20; Dân-số Ký 11:24-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/7/2018; P: 11/8/2018; 184 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 23:45:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2018; P: 11/7/2018; 235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/8/2019 20:57:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/16/2018; P: 11/4/2018; 196 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 20:15:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.