VietChristian
VietChristian
nghe.app

Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/26/2019; P: 6/9/2019; 153 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 1:55:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7; Châm-ngôn 31:29-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/12/2019; P: 5/15/2019; 361 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/8/2020 21:24:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:1-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/5/2019; P: 5/8/2019; 298 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/11/2020 2:28:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:46-49
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/21/2019; P: 5/3/2019; 218 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 4:58:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:12-15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/14/2019; P: 4/24/2019; 208 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 9:30:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:1-45
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/7/2019; P: 4/17/2019; 214 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 18:5:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:22-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/31/2019; P: 4/9/2019; 255 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 5:34:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 320 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 23:32:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 9:1-41
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/24/2019; P: 2/27/2019; 271 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 1:33:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:31-59
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/17/2019; P: 2/21/2019; 253 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 0:12:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.