VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giăng 4:1-42
Mục Sư Trương Trung Tín
C:12/9/2018; P: 1/14/2019; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/29/2019 20:0:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 3:22-36
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/18/2018; P: 11/28/2018; 243 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 8:7:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:11-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/11/2018; P: 11/15/2018; 225 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 1:28:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:11/4/2018; P: 11/10/2018; 238 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 17:10:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/21/2018; P: 11/8/2018; 208 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 4:5:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 6:11-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/14/2018; P: 11/8/2018; 162 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 0:59:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 20:7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-20; Dân-số Ký 11:24-25
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/7/2018; P: 11/8/2018; 201 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 13:27:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 22
Mục Sư Trương Trung Tín
C:10/1/2018; P: 11/7/2018; 256 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 16:28:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 21
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/16/2018; P: 11/4/2018; 206 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2019 8:39:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 20
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/9/2018; P: 11/3/2018; 252 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 13:55:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.