VietChristian
VietChristian
svtk.net
Giăng 19
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/18/2019; P: 8/25/2019; 511 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:48:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 19:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 441 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:48:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 18
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/21/2019; P: 7/31/2019; 480 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 14:20:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/14/2019; P: 8/2/2019; 446 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2023 20:16:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 552 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:48:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/16/2019; P: 6/21/2019; 540 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:48:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 502 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:48:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 714 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:48:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/26/2019; P: 6/9/2019; 482 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 19:0:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 20:7; Châm-ngôn 31:29-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/12/2019; P: 5/15/2019; 743 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2023 16:48:52
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.