VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 348 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/9/2020 14:52:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 323 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/19/2020 8:8:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 309 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 12:1:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:5; 2 Cô-rinh-tô 5:10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/21/2017; P: 5/30/2017; 529 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 0:56:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:39-44
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:5/14/2017; P: 5/16/2017; 272 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/6/2020 13:54:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 22:6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 417 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2020 22:20:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 10:5-7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 411 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/23/2020 4:38:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:1-11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 319 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2020 19:0:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 11:4-7; Giăng 10:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 388 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 17:42:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 344 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/10/2020 7:44:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 16  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.