VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Giê-rê-mi 15:16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/6/2017; 466 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/7/2021 18:3:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:7-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/30/2017; 489 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 20:28:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 4:6-20
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 601 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 4:7:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 12:7-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/16/2017; 463 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/5/2021 19:43:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 63:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/9/2017; 789 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/4/2021 10:47:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:7/2/2017; P: 7/5/2017; 484 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 11:20:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:10b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/25/2017; 398 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 14:27:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 35:1-10
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/18/2017; 404 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/3/2021 17:22:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/11/2017; P: 6/12/2017; 377 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/30/2021 6:54:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 358 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/6/2021 21:55:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  13 / 17  Tiếp  Cuối

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.