VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Công-vụ các Sứ-đồ 4:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 283 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 0:3:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/15/2018; P: 4/20/2018; 297 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/30/2020 10:57:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-5
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/4/2018; P: 3/6/2018; 373 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 3:44:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 344 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/27/2020 5:17:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/7/2018; P: 1/11/2018; 352 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 9:58:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/31/2017; P: 1/11/2018; 232 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 16:26:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 262 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/9/2020 20:40:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 294 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 17:36:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-46
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/26/2017; P: 12/1/2017; 450 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 8:27:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/26/2017; P: 11/28/2017; 278 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/22/2020 5:55:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.