VietChristian
VietChristian
httl.org

Ma-thi-ơ 28:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 262 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 4:48:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-46
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/26/2017; P: 12/1/2017; 394 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 23:28:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/26/2017; P: 11/28/2017; 239 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 9:8:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 13:1
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/4/2019 5:13:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/19/2017; P: 11/20/2017; 258 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 3:13:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 11:1-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/12/2017; P: 11/15/2017; 506 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/8/2019 20:13:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:11-16
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 285 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 17:44:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:8-10
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/17/2017; P: 9/21/2017; 302 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 13:17:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 21:15-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:9/10/2017; 233 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 9:26:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-11
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 294 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 6:27:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 8  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.