VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 431 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 11:48:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 493 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2020 6:42:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 39
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/7/2017; P: 5/8/2017; 455 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/14/2020 20:9:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 437 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 15:0:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 297 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/4/2020 9:49:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/14/2017; P: 4/18/2017; 301 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 7:37:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:11-25
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/9/2017; P: 4/11/2017; 401 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2020 20:25:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 417 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 3:5:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 467 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/29/2019 11:12:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 399 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/7/2020 10:50:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.