VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/21/2017; P: 5/23/2017; 569 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 23:40:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 1:1-20
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 692 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 21:27:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 39
Mục Sư Nguyễn Minh
C:5/7/2017; P: 5/8/2017; 584 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 2:6:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 20:19-31
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 536 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/18/2021 18:41:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 427 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/10/2021 22:51:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/14/2017; P: 4/18/2017; 408 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/11/2021 19:11:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 11:11-25
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/9/2017; P: 4/11/2017; 509 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/17/2021 12:53:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 546 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 12:46:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 581 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 19:18:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/19/2017; P: 3/23/2017; 501 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 1:52:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  4 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.