VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:1/11/2009; 2128 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 8:33:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 1013 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 19:32:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 812 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/4/2020 19:52:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-18
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 912 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/30/2020 3:26:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:34-38
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 572 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 20:1:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:1-6
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 691 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 7:15:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-8
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 750 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2020 22:33:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 951 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/26/2020 20:2:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.