VietChristian
VietChristian
Ngày Thành Lập

Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:1/11/2009; 2167 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 19:7:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 1038 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 5:35:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 832 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 5:35:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-18
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 933 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/27/2021 22:32:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:34-38
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 596 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2021 19:10:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:1-6
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 719 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/1/2021 3:40:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-8
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 772 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/28/2021 11:53:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 971 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2021 5:36:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.