VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:1/11/2009; 1945 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 23:36:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 942 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 9:41:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 733 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 20:41:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-18
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 836 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 0:27:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:34-38
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 517 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 1:22:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:1-6
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 610 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 9:57:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-8
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 644 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/5/2019 5:13:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 867 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 11:50:36
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.