VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:1/11/2009; 1982 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 17:16:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 952 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 1:53:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 747 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 1:52:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-18
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 852 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 6:59:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:34-38
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 526 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 2:55:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:1-6
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 625 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2019 10:51:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-8
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 661 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 2:36:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 883 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2019 2:56:0
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.