VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:1/11/2009; 1928 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/15/2019 15:28:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 936 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 20:45:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 721 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 13:21:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-18
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 829 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 16:21:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:34-38
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 511 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/1/2019 7:8:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:1-6
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 601 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/7/2019 5:30:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-8
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 636 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/5/2019 3:30:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 857 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 22:12:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.