VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:1/11/2009; 2230 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 9:15:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 1089 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 8:45:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 878 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 8:44:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-18
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 966 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 15:29:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:34-38
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 627 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 8:42:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:1-6
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 758 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 8:41:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-8
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 807 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 8:40:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 1014 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/24/2021 15:20:7
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.