VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tôi Là Ánh Sáng

Tôi Là Ánh Sáng

Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:1/11/2009; 1825 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 5:48:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Lúc Mình Đã Được Thăm Viếng

Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 895 xem
Xem lần cuối 11/23/2018 22:58:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Cần Dùng Lừa Này

Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 651 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 3:24:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bắt Lấy Cơ Hội

Lu-ca 2:1-18
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 786 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 15:38:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Được Dấy Lên

Lu-ca 2:34-38
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 477 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2018 22:58:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Làm Theo Lời Chúa Truyền

Lu-ca 3:1-6
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 536 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 22:36:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tránh Khỏi Cơn Thạnh Nộ

Lu-ca 3:7-8
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 582 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 17:0:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Yêu Không Vị Kỷ

1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 788 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 5:36:35
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.