VietChristian
VietChristian
tinhuu.com
Ma-thi-ơ 5:14-16
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:1/11/2009; 2492 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/1/2022 23:0:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:41-44
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 1255 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:42:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 19:29-40
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 1007 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:42:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-18
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 1079 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:40:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:34-38
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 747 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:40:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:1-6
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 906 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:40:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 3:7-8
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 930 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2022 19:40:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 17:45-58; 1 Sa-mu-ên 18:1-5
Mục Sư Lê Phước Thiện
C:3/23/2000; 1171 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/29/2022 18:19:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.