VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

1 Phi-e-rơ 3:1-6
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1318 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 22:38:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 870 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 17:46:56
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:26-31
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 924 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 15:24:0
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Thi-thiên 127
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1933 xem
Xem lần cuối 1/25/2020 3:46:44
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Giăng 3:1-18
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 839 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 19:33:18
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1051 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 2:50:46
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 7:1-9
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1287 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 4:18:15
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:01-9
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 979 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 15:23:56
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:16-19
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 725 xem
Xem lần cuối 1/24/2020 8:58:21
Nghe Lưu ; Đọc   Chia sẻ
Ê-phê-sô 4:13-16
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 627 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 6:50:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.