VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 3:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/3/2010; 910 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 16:6:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/13/2009; 1144 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/6/2020 6:21:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/6/2009; 1348 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/1/2020 17:19:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/5/2009; 969 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/7/2020 3:30:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/16/2009; 1144 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/4/2020 8:36:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/11/2009; 869 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 22:18:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/20/2009; 878 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 2:22:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/8/2009; 1098 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 3:4:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-12
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2009; 1227 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/18/2020 14:22:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/22/2009; 1322 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 2:51:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.