VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ga-la-ti 3:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/3/2010; 960 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 7:57:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/13/2009; 1213 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 17:42:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/6/2009; 1395 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 4:21:25
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 9:9-13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/5/2009; 1008 xem 4 lưu
Xem lần cuối 23.90 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 15:1-3
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/16/2009; 1184 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 2:24:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/11/2009; 913 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 20:49:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/20/2009; 927 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 11:58:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 18:21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:10/8/2009; 1143 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 4:23:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:2-12
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/28/2009; 1271 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 14:36:55
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:12-14
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:9/22/2009; 1367 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 13:20:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.