VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 49:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/2/2011; 1003 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 10:3:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:15-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/4/2010; 1072 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 0:21:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/13/2010; 866 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 12:24:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/6/2010; 913 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 14:11:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 95:1-2
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/31/2010; 921 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:9:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23-24
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/24/2010; 802 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2020 20:32:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:25
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/17/2010; 783 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 15:0:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/17/2010; 897 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 7:46:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:26-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/10/2010; 731 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/6/2020 7:51:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/10/2010; 972 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:43:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.