VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 49:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/2/2011; 961 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 22:49:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 1:15-16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:7/4/2010; 1027 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 2:48:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 61:8
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/13/2010; 829 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2020 2:18:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/6/2010; 880 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 21:4:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 95:1-2
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/31/2010; 878 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/3/2020 7:1:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:23-24
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/24/2010; 765 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 8:2:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:25
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/17/2010; 743 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/22/2020 15:27:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/17/2010; 856 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/29/2020 4:36:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 3:26-29
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/10/2010; 700 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/25/2020 11:6:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/10/2010; 926 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/2/2020 8:58:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 20  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.