VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 28&1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 802 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 13:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 12:20-26
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 727 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 1:47:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/9/2017; 539 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 5:41:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:10-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 673 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 22:13:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 2:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/26/2017; P: 4/2/2017; 552 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 12:49:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:1-2; Giăng 13:13; Giăng 3:2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/12/2017; P: 3/14/2017; 556 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 2:30:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 2:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/5/2017; P: 3/8/2017; 936 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 19:0:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; Ê-phê-sô 3:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/26/2017; P: 3/8/2017; 410 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 9:1:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 2:18; Sáng-thế Ký 2:24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 785 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 12:48:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:14-16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/12/2017; 1130 xem 27 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 13:27:11
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 74  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.