VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Thi-thiên 30:7; Lu-ca 2:40
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/22/2009; 452 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 20:49:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 35:1-7; Thi-thiên 126:4-9; Lu-ca 2:9-12
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/19/2010; 1485 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 9:20:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 764 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 15:32:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 1:18-21; Lu-ca 1:26-33; Lu-ca 2:8-10
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/27/2012; 996 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 10:54:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12; Lu-ca 2:8-35
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/24/2008; 2228 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 21:3:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:2; Lu-ca 2:12-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2008; 539 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 6:43:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:13; Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 737 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 16:7:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:30; Lu-ca 2:10-11
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:12/21/2014; 566 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 1:56:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:46-55; Lu-ca 2:14; Lu-ca 2:29-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2017; P: 12/20/2017; 736 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 11:57:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2
Mục Sư Võ Xuân
C:7/1/2012; 766 xem
Xem lần cuối 11/21/2019 12:26:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.