VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 24:25; Ma-thi-ơ 7:26; Lu-ca 12:20; Ê-phê-sô 5:17
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/18/2011; 1214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 22:33:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/10/2013; 193 xem
Xem lần cuối 11/17/2019 10:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/10/2013; 403 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 15:31:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/28/2014; 194 xem
Xem lần cuối 11/21/2019 8:30:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:9/28/2014; 522 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 8:12:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:45-49
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/12/2015; P: 7/14/2015; 1311 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 18:31:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:46-48
Mục Sư Lê Phước Lạc
C:4/24/2011; 1710 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 8:50:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:46-49
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/21/2019; P: 5/3/2019; 194 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 5:18:20
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/21/2019; P: 5/4/2019; 141 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 9:19:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 11:25; Lu-ca 24:6-8; 1 Cô-rinh-tô 15:20-22; Phi-líp 3:30; 1 Phi-e-rơ 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/16/2006; 572 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 8:14:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.