VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:4/7/2013; 643 xem
Xem lần cuối 11/25/2021 20:19:51
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:1-2,13-15
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 926 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/23/2021 2:13:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-19; Lu-ca 5:15-17; 1 Giăng 2:20; 1 Giăng 2:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/6/2011; 727 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/23/2021 11:39:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/22/2012; 1690 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/20/2021 5:7:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/18/2012; 541 xem
Xem lần cuối 11/25/2021 15:38:32
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 684 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2021 18:37:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/11/2020; P: 4/11/2021; 197 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2021 19:19:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-27; Ma-thi-ơ 13:53-58
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1188 xem
Xem lần cuối 11/26/2021 7:28:39
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1589 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/25/2021 12:41:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 4:14-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/5/2012; 1756 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/26/2021 7:35:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 4

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.