VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Phạm Thanh Duy
C:1/22/2017; P: 1/24/2017; 867 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 11:17:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/21/2016; P: 2/22/2016; 439 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 19:33:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/11/2017; P: 6/16/2017; 442 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 15:7:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:14-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/19/2012; 696 xem
Xem lần cuối 6/2/2020 15:7:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:14-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1250 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 23:46:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-17; Giô-ên 2:28
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:2/1/2015; 740 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 8:56:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 190 xem
Xem lần cuối 6/1/2020 15:2:30
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/8/2014; 1433 xem 25 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 23:55:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:17–21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/7/2019; 274 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 23:26:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:18
Mục Sư Trương Văn Tốt
C:12/27/1999; P: 2/8/2016; 676 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 19:38:23
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.