VietChristian
VietChristian
httl.org

Sáng-thế Ký 22:1-13; Sáng-thế Ký 18:19
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/15/2014; 171 xem
Xem lần cuối 9/21/2019 5:58:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 19:23-26
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 632 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 10:19:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:44-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/10/2013; 189 xem
Xem lần cuối 9/9/2019 11:17:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 632 xem
Xem lần cuối 9/20/2019 4:42:30
Đọc   Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/12/2009; 330 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 22:14:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 3:2; 1 Phi-e-rơ 4:10-11; Ma-thi-ơ 25:21
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 140 xem
Xem lần cuối 9/19/2019 10:54:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:28-30; Rô-ma 3:21-30
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/17/2014; 165 xem
Xem lần cuối 9/20/2019 9:29:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 26:15-17
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 629 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 8:34:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:24-27
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 628 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/4/2019 15:31:8
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/16/2007; 387 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2019 5:44:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  892 / 926  Tiếp  Cuối

882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.