VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 13:31-43
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:11/11/2012; 407 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 20:55:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-16:12
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1034 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 1:21:44
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:01-9
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1034 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 20:33:29
Nghe Lưu ; Đọc   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/2/2003; 854 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 7:1:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:7-8
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1033 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 0:37:23
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Mi-chê 5:1-4
Mục Sư Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1033 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 13:31:19
Nghe Lưu   Dàn Bài  Chia sẻ
Mục Sư Châu An Phước
C:3/23/2000; 1033 xem
Xem lần cuối 1/22/2021 0:32:32
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Pastor John Altfeltis
C:7/15/2012; 422 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 5:17:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 3:14-22
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1032 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 18:29:28
Đọc  Chia sẻ
1 Phi-e-rơ 3:18-22
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/13/2011; 487 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 23:22:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  897 / 1004  Tiếp  Cuối

887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.