VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 1:9-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 3216 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 4:4:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2012 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 16:23:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1879 xem 28 lưu
Xem lần cuối 5/10/2020 9:12:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1479 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 2:37:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:1-33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2394 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 7:51:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:17-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1950 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/18/2020 6:57:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2968 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 7:48:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2242 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 14:35:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 5:16-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 2468 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/22/2020 14:14:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 1598 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/13/2020 2:19:24
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  928 / 967  Tiếp  Cuối

918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.